МБАЛ Пловдив

“Университетска Многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив” АД е разкрита през юли 1952 г. като Околийска болница – Пловдив на базата на кооперация “Здравна самопомощ” и ІІ-ра градска болница, която както е известно до 31.12.1951 г. изпълнява роля на скарлатинозна.

прочетете кратък исторически очерк
 
Мисия на болницата
Да повишава качеството на живот на хората с различни заболявания, а чрез това и на техните близки, като лекува или облекчава основните и свързаните с тях заболявания.
 
Цел на болницата
Да се задоволят изискванията, нуждите и очакванията на пациентите чрез своевременност, достъпност, качество и количество на извършената работа.
 
АНТИКОРУПЦИЯ